Skip links

Demis Form Builder

پرسنل گرامی، از طریق سامانه‌های زیر می‌توانید به هر یک از بخش‌های کاربردی مورد نظر سازمانی دسترسی داشته باشید.

ایمیل سازمانی

برای مشاهده ایمیل‌های سازمانی و دریافت فیش حقوقی می‌توانید از این سامانه استفاده کنید.

ورود به سامانه

سامانه کنترل پروژه

برای کنترل پروژه‌ها، ثبت تایم‌شیت و دریافت گزارش کارکرد می‌توانید از این سامانه استفاده کنید.

ورود به سامانه

سامانه مدیریت درخواست‌ها

برای ثبت درخواست‌های سازمانی خود می‌توانید از طریق این سامانه اقدام فرمایید.

ورود به سامانه